Tìm hiểu: Lợi tức nào bạn có thể không phải đóng thuế?

Tiền bảo hiểm nhân thọ – Life insurance: Trường hợp bạn hủy bỏ hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ và nhận lại bằng tiền mặt theo các điều khoản quy định trên

Danh mục các nguồn lợi tức phải đóng thuế và không phải đóng thuế được giới thiệu trên ấn bản 525 của Sở Thuế Vụ (Publication 525 – Taxable and Nontaxable Income).

Dưới đây là một số các ví dụ về những nguồn lợi tức bạn không phải khai chung vào nguồn thu nhập hằng năm:

– Các khoản tiền bù lại các chi phí xin con nuôi Adoption Expense Reimbursements) gồm các chi phí chính thức và đủ tiêu chuẩn.

– Các khoản trợ cấp nuôi con (Child support payments).

– Quà tặng (Gifts), di sản (bequests) và tài sản thừa kế (inheritance).

– Phúc lợi lao động dành cho công nhân viên chức (Workers” compensation benefits).

– Các chi phí ăn, ở (Meals and Lodging) do chủ nhân trả cho nhân viên khi thực hiện công việc theo yêu cầu của chủ.

– Các khoản tiền bồi thường thiệt hại (Compensatory damages) khi người lao động bị thương tổn do hậu quả của việc làm, hoặc các thương tổn xảy ra trong thời gian phục vụ cho cơ quan, hoặc khi nhân viên bị đau ốm.

– Các khoản trợ cấp phúc lợi xã hội (Welfare benefits).

– Các khoản chiết khấu bằng tiền mặt (Cash rebates).
Các ví dụ sau đây là các khoản tiền bạn có thể hoặc không phải bao gồm trong lợi tức hằng năm của mình:

– Tiền bảo hiểm nhân thọ – Life insurance: Trường hợp bạn hủy bỏ hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ và nhận lại bằng tiền mặt theo các điều khoản quy định trên hợp đồng bảo hiểm đã ký trước đó, bạn phải tính chung vào lợi tức của mình bất cứ số tiền nào nhiều hơn tiền bạn đã trả cho các chi phí mua bảo hiểm. Tiền bồi thường cho một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trả cho bạn khi người được bảo hiểm qua đời và nếu bạn là người thừa hưởng số tiền này bạn không phải khai và đóng thuế lợi tức trên số tiền nhận được. Nhưng nếu bạn mua lại một hợp đồng bảo hiểm từ người khác, bạn phải đóng thuế trên khoản tiền kiếm được qua thỏa thuận trao đổi này.

– Học bổng dành cho sinh viên giỏi (Scholarships) hoặc học bổng nghiên cứu sinh (Fellowship Grant): Nếu bạn ghi danh theo học ở một trường đại học để nhận học vị, bạn có thể không phải khai các khoản học bổng cấp cho bạn từ một quỹ học bổng chính thức. Các khoản phí tổn cho phòng ốc không được xem như chi phí bao gồm trong học bổng mặc dầu có thể bạn đã sử dùng số tiền được cấp để thanh toán các chi phí này.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *