Các loại ngân sách phổ biến cần áp dụng

Là một bảng trình bày các kế hoạch gia tăng (hay cắt giảm) máy móc thiết bị hay các dạng tài sản cố định khác của công ty. Những kế hoạch này sẽ quyết định

Ngân sách bán hàng Dự báo lượng hàng hóa bán được trong một thời kỳ tương ứng. Ngân sách này có thể được phân ra cho tùng bộ phận hoặc từng phòng ban.

Dự báo được lượng bán sẽ rất quan trọng vì trên cơ sở đó thì doanh nghiệp mới quyết định được lượng nguyên vật liệu cần mua, số lượng nhân công cần thuê mướn và nhiều vấn đề khác.
Ngân sách nguồn lực
Bao gồm một loạt các ngân sách nhỏ như ngân sách nguyên vật liệu, ngân sách sử dụng máy móc hay ngân sách chi phí lao động. Các ngân sách này dự báo chi tiết kế hoạch sử dụng máy móc, nhân công, cũng như nguyên vật liệu cần thiết để đạt được mức sản lượng sản xuất cần thiết. Ngân sách nguồn lực có tầm quan trọng đặc biệt với doanh nghiệp sản xuất.
Để đưa sản phẩm đến khách hàng, các doanh nghiệp cần phải tiến hành các hoạt động tiếp thị cần thiết. Chi phí cho các hoạt động tiếp thị dự kiến của doanh nghiệp trong một thời kỳ tương ứng sẽ được tổng hợp lại trong ngân sách tiếp thị.
Ngân sách đầu tư
Là một bảng trình bày các kế hoạch gia tăng (hay cắt giảm) máy móc thiết bị hay các dạng tài sản cố định khác của công ty. Những kế hoạch này sẽ quyết định tiềm năng sản xuất của công ty.
Cùng lúc với việc lập ngân sách chung cho cả doanh nghiệp, nhà quản lý ở tất cả các bộ phận, phòng ban cũng phải dự trù kinh phí hoạt động cho giai đoạn sắp tới. Dự trù cho chi phí này được gọi là ngân sách chi phí cho các phòng ban chức năng.
Ngân sách tiền mặt
§ Lượng tiền mặt thu và chi trong kỳ kế hoạch;
§ Thời điểm thu và chi;
§ Số dư tài khoản ngân hàng hoặc số thấu chi tài khoản hàng tháng.
Ngân sách tiền mặt rất quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc mới thành lập.
Lưu ý rằng trong một số doanh nghiệp nhỏ, có thể bạn sẽ không tìm thấy một vài loại ngân sách như đã nêu ở trên, ví dụ như ngân sách đầu tư.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *